Voorbeelden hiervan zijn de loonbelasting en de vennootschapsbelasting.
Meer algemeen spreekt men ook over een heffing.Directe en indirecte belastingen bewerken Directe belastingen zijn belastingen op inkomen, winst en vermogen.Deze deelt zijn bevoegdheden met de gewesten en gemeenschappen.Vanwege de federale staatsstructuur in België wordt het Rijk daar meestal omschreven als de federale staat.Bijvoorbeeld: verdelingsfunctie - voor een wijziging van de inkomensverdeling allocatiefunctie - een bescherming van nationale bedrijvigheid stabilisatiefunctie - het beïnvloeden van conjunctuurbeleid of sociale functie - het stimuleren van gedrag, zoals milieuvriendelijk, gezond of sociaal gedrag De instrumentele functie van belastingheffing is in de tweede.Men onderscheidt (a) heffingen in geld, waarbij hetgeen wettelijk is verschuldigd wordt voldaan in geld, (b) heffingen in natura, waarbij het wettelijk verschuldigde wordt voldaan op een andere wijze dan in geld (bijvoorbeeld successierechten die worden betaald door de overdracht van aandelen of obligaties ).Deze voorzieningen betreffen het.De feitelijke uitvoering vindt plaats door de Belastingdienst.Jaarbeurs de uitgever van Computable maakt gebruik van cookies voor een optimale websitebeleving, om het gebruik van onze websites te analyseren, het delen van social media content mogelijk te maken en gerichte advertenties te tonen.Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering van rijksbelastingwetgeving.Zij veronderstelt overigens de mogelijkheid voor de overheid om de gevolgen van de belastingheffing te analyseren en dat er een sterke correlatie is tussen gewenste ontwikkeling en instrument.
Alle Belgische regeringen hebben hun minister van Financiën.
Instrumentele functie bewerken, belastingheffing heeft daarnaast een instrumentele functie.
Intransitieve heffingen vallen niet onder het gangbare belastingbegrip.
De inspecteur werkt voornamelijk op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) terwijl de ontvanger voornamelijk de Invorderingswet 1990 hanteert.
Fiscale transparantie couponcode veiligheids sloten nl bewerken Fiscale transparantie van een entiteit, meestal een onderneming, betekent dat de belasting wordt geheven alsof de entiteit niet bestond.In- en uitvoerrechten, geheven vanwege de EG door de nationale douaneautoriteiten, laten zich volgens de douanewetgeving in de navolgende heffingen onderscheiden.Deze int ook veel belastingen voor de andere overheden.Een kleine maar bekende afdeling is de Bijzondere Belastinginspectie, die de fraude opspoort van alle federale belastingen.Men onderscheidt individuele en sociale dienstbaarheden.Onder belasting wordt verstaan een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien.Dienstbaarheden zijn verplichtingen die de overheid oplegt, zonder dat daarbij geheven wordt.De inkomstenbelasting telt met enkele procenten nauwelijks mee, maar is wel een eindheffing op de loonbelasting.