De verdachte alswel diens gemachtigde (advocaat)hebben het wettelijke recht op inzage dan wel afschriften van in beginsel alle op diens strafzaak betrekking hebbende stukken.
Getuigen voor de rechter bewerken, een verhoor waarbij een getuige door de rechter wordt korting massage ondervraagd, wordt een getuigenverhoor genoemd.
Dit is een proces dat niet gebaseerd is op bewijskracht.4de bijgewerkte druk 2006 (wetgeving geactualiseerd tot 31 augustus 2006), Antwerpen, Maklu, 2007, 439.Als de rechter-commissaris daarmee akkoord gaat, wordt de getuige opgeroepen om bij de rechter-commissaris een verklaring af te leggen.De politie zal dan -in veel gevallen- ook getuigen horen.Nl Het bewijs is jouw eigen getuigenis.Eenieder die is opgeroepen om als getuige te worden gehoord, is verplicht te verschijnen en de gestelde vragen te beantwoorden.Getuigen zijn wettige bewijsmiddelen en spelen een belangrijke rol in een strafzaak.Hiervoor worden meestal medewerkers van het notariskantoor gevraagd.
Nl Als wij ze meer met liefde benaderen dan met afkeuring, zullen we zien dat het geloof van onze kleinkinderen zal toenemen door de invloed en het getuigenis van iemand die van de Heiland en zijn goddelijke kerk houdt.
Vaak volstaat men met de verklaringen chocolade ringen maken die door de politie zijn genoteerd of met de verklaringen die voorafgaande aan de openbare behandeling op de zitting in een gerechtelijk vooronderzoek voor de rechter-commissaris zijn afgelegd.
Dragers van het beroepsgeheim zijn ertoe gehouden te verschijnen op het getuigenverhoor, maar kunnen, indien het beantwoorden van een bepaalde vraag een schending van het beroepsgeheim zou inhouden, zich beroepen op het beroepsgeheim en de vraag onbeantwoord laten.
En de eer zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, die én God zijn.
Nl Als u meent dat uw getuigenis niet zo groot is als u zou willen, dan spoor ik u aan om eraan te werken dat te bereiken.Het zij bekend aan alle natiën, geslachten, talen en volken tot wie dit werk komt: dat wij, door de genade van God de Vader deeg maken appeltaart en onze Heer Jezus Christus, de platen hebben gezien die deze kroniek bevatten, die een kroniek is van het volk van.Dachau united States of America vs Kurt Andrae.Nl U geeft uw getuigenis.Getuigen is het (vaak officieel en onder ede ) vertellen over wat men heeft gezien en meegemaakt, en het beantwoorden van vragen hierover.In het Belgisch strafrecht is het afleggen van een valse getuigenis een misdrijf.Eenieder die belang heeft bij een civiel geschil kan de rechtbank om een dergelijk voorlopig getuigenverhoor vragen met een verzoekschrift, dat door een procureur bij de rechtbank moet worden ingediend.In een civiele zaak is het altijd een van de procespartijen, die de getuigen oproept.De getuige is verplicht te getuigen.