Afdoen het heeft echter meer de handeling zelf op het oog, terwijl volbrengen meer op het resultaat ziet.
In opperen ligt het bijbegrip, dat men de eerste is, die (althans op dat oogenblik) van het aangevoerde melding maakt.
Vraagzinnen zonder vraagwoord (3 manieren 1 Vraagteken achter de normale zin (vragend uitspreken : stem omhoog tu vas à Paris?
Quels sont les objectifs du programme?3 Vraagwoord inversie À quelle heure vas-tu à Paris?Quelles sont vos idées?In hedendaagse spelling: inbrengen, maken, opperen, te berde cadeaubon code topvintage brengen Inbrengen maken opperen te berde brengen.Van verschillende zijden is het denkbeeld geopperd de internationale geschillen door een Europeesch scheidsgerecht te doen beslechten.Est-ce que tu vas à Paris?
(bij klinkerbotsing voeg je -t- toe).
In hedendaagse spelling: bedrijven, doen, handelen, maken, vervaardigen, verrichten, volbrengen, werken, bedrijven doen handelen maken vervaardigen verrichten volbrengen werken.
Vervaardigen voegt aan de beteekenis van maken die van voltooien toe.
Terwijl bijbrengen en aanvoeren (zie Bijbrengen ) gebruikt worden, wanneer men eene bewering kracht wil bijzetten door het aanhalen van punten, waarop de bewering steunt, of wanneer men een betoog door bewijzen wil staven, drukken deze enkel het te kennen geven van nieuwe gedachten.
Verrichten wordt meestal gebezigd van het volbrengen van een werk, dat op eene bepaalde wijze moet geschieden; zijne dagelijksche bezigheden verrichten.
Men zegt evenzeer: wat doet de mensch en wat doet de hond als wat zou het weer willen doen en wat doet des menschen geloof tot zijne zaligheid.Let op: Est-ce qu'il va à Paris?Men brengt bedenkingen in; maakt aanmerkingen, tegenwerpingen; oppert een denkbeeld, een bezwaar, eene bedenking.De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.Opperen is het mededeelen van de gedachten of van het voorstel zonder dit nog uit te werken; te berde brengen, eigenlijk ter tafel brengen, is het eenvoudig ter sprake brengen van eene gedachte; inbrengen is het te kennen geven van iets nieuws, dat tegenover het.Of dit gaat gebeuren, want dit volgt meestal / altijd na dat.Let op: Va -t- il à Paris?Quelle est ta marque préférée?2 Vraagwoord - est-ce que - normale zin À quelle heure est-ce que tu vas à Paris?Maken onderscheidt zich van doen hierdoor, dat de werking altijd onder het bereik der linnen valt, en gewoonlijk ook iets duurzaams achterlaat.In de beroepspraktijk heb je vaak te maken met voorspellingen.
In hedendaagse spelling: maken, vervaardigen maken, vervaardigen bron: Weiland Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821 band 2, bladzijde 394.